O konkursie

Gmina Piaseczno oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie.

Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym tj. na podstawie zakresu realizacyjnego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji, natomiast część studialna pracy konkursowej zostanie wykorzystana przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu w zakresie określonym w Załączniku nr 1e do Regulaminu. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu (Załącznik nr 8 do Regulaminu). Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

Zadaniem podstawowym konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej lub najlepszych koncepcji do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będą warunki przyszłej Umowy na opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Dodatkowym zadaniem przewidzianym przez Organizatora jest uzyskanie najlepszych rozwiązań urbanistycznych dla terenu objętego częścią studialną konkursu i wykorzystanie ich w celu formułowania wytycznych do zagospodarowania tych terenów.

Teren opracowania konkursowego zlokalizowany jest na działce nr 3/45 obręb nr. 28 jedn. ew. Piaseczno przy ul. Chyliczkowskiej. Teren ten objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i od południowego wschodu granicą administracyjną miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D15, D16) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 14 października 2010r. nr 177 poz. 4580).
Zaproponowane rozwiązania części realizacyjnej muszą być zgodne z ww. planem miejscowym, część studialna może wykraczać poza ustalenia planu, przy zachowaniu funkcji usług turystyki, rekreacji i sportu.

Na przedmiot opracowania konkursowego składa się:
a) Cześć studialna (określona na Załączniku nr 8a literami: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K):
Część studialna obejmuje obszar ok. 29 ha.
Uczestnik musi przedstawić opracowanie studialne w zakresie oznaczonym w Załączniku nr 8a i 8b do Regulaminu.
Jednym z głównych zadań Uczestnika konkursu jest zaproponowanie w opracowaniu konkursowym funkcji i sposobów użytkowania terenu oraz rozplanowanie w jego obszarze obiektów i zagospodarowania określonych w Załączniku nr 8b do Regulaminu (wytyczne).
Istotnym elementem opracowania powinno być logiczne i przejrzyste ukształtowanie przestrzeni publicznej.
Dopuszcza się możliwość nakładania się i uzupełniania funkcji i sposobów użytkowania oraz ich wymienność czasową, należy przy tym zwrócić uwagę, aby funkcje i użytkowanie nie wykluczały się wzajemnie.
Zaleca się, aby Uczestnik konkursu uwzględnił wytyczne oraz zalecenia i uwarunkowania wynikające z Załącznika nr 8 do Regulaminu (Materiały do konkursu) a w szczególności Złącznika nr 8b.

Do Uczestnika konkursu w zakresie opracowania studialnego należy w szczególności:
– opracowanie studialne koncepcji urbanistycznej terenu o charakterze rekreacyjnym i sportowym wraz z obiektami oraz określenie powiązań komunikacyjnych, w tym ruchu rowerowego,
– zaproponowania rozwiązań obsługi komunikacyjnej terenu będącego w zakresie opracowania studialnego,
– propozycji kształtowania zieleni i jej charakteru,
– dopuszcza się propozycję lokalizacji obiektu o funkcji rekreacyjno – sportowej.

b) Cześć realizacyjna (określona na Załączniku nr 8a literami: a, b, c, d, e, f, a):
Część realizacyjna czyli obszar przeznaczony na zlokalizowanie obiektu basenu krytego w ramach realizacji Inwestycji to około 2,5 ha.
Uczestnik musi przedstawić:
– szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu basenu krytego (budynek i teren), wraz z innymi, towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania oraz obsługą komunikacyjną,
– koncepcję rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych dla budynku basenu krytego.
– lokalizację i formę basenów odkrytych wraz z zagospodarowaniem z nimi związanym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, (dopuszcza się sytuowanie basenów odkrytych w obszarze studialnym),
– dokumentacja i finansowanie basenów odkrytych poza zakresem inwestycji,

Teren opracowania realizacyjnego, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UTR/Z przeznaczonym na  tereny usług turystyki i rekreacji z zielenią towarzyszącą. W terenie tym wyznaczony jest obszar pod zabudowę (nieprzekraczalnymi liniami zabudowy).
Zaproponowane koncepcje zagospodarowania powinny spełniać w sposób optymalny oczekiwania Zamawiającego co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie konkursu oraz Materiałach do konkursu.

Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.