Wyniki konkursu

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU STUDIALNO-REALIZACYJNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BASENU KRYTEGO W PIASECZNIE

konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/05/Informacja_wyniki_rozstrzygnięcia_Konkurs_basen_Piaseczno.pdf

I NAGRODA

w wysokości 35 000 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim otrzymuje

Praca konkursowa o numerze 006
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 284716)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Maciej Popławski Pracownia
ul. Fryzjerska 21 CB; 51-180 Wrocław

Skład zespołu autorskiego:
Maciej Popławski

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 006

Sąd Konkursowy przyznał I nagrodę pracy 006 za właściwe ujęcie skali obiektu i przyjęte rozwiązania materiałowe w kontekście lokalizacji nowej inwestycji. Użycie prostych w formie i powściągliwych środków wyrazu, będących we właściwej relacji z sąsiednią zabudową i otaczającą budynek przyrodą, świadczy o wrażliwości i wysokiej kulturze projektowej autora/ów nagrodzonej pracy. Zastosowana siatka modułu konstrukcyjnego 4×4 m stała się podstawą do ukształtowania zarówno czystej w formie bryły budynku, klarownych rzutów jak i eleganckiego układu przestrzennego, w których we właściwych proporcjach i relacjach zawarto program funkcjonalny obiektu. Na uwagę zasługuje także strefa basenów zewnętrznych, która została właściwie zintegrowana z basenami krytymi przez zastosowanie siatki modułowej i jednorodnego materiału. W opinii Sądu Konkursowego uznanie zyskały także rozwiązania wnętrza obiektu, czyste w swej formie i emanujące spokojem.

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej 006

  1. Wzmocnić rangę wejścia do budynku jako przestrzeni publicznej przychylnej także dla pieszych. Uszczegółowić projekt przedpola budynku i parkingi od strony skrzyżowania ulic Mazurskiej i Chyliczkowskiej tak aby uwydatnić wejście główne do budynku i ułatwić jego obsługę komunikacyjną.
  2. Zaprojektować podbasenie pod niecką basenu sportowego.
  3. Wzbogacić projekt strefy saun o centralną przestrzeń integrującą.
  4. Przeanalizować sensowność stosowania drewna w obszarach szczególnie narażonych na wilgoć.
  5. Zwrócić szczególną uwagę na rozwiązania instalacyjne w zakresie wentylacji w kontekście zastosowania drewna we wnętrzu budynku.
  6. W kolejnych fazach projektu zwrócić uwagę na rozwiązania detalu elewacji.

II NAGRODA

w wysokości 25 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 015
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 357227)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
1. NM architekci Tomasz Marciniewicz
ul. Gersona 19/2; 03-307 Warszawa

2. Zuzanna Szpocińska
ul. Międzynarodowa 46/48a; 03-922 Warszawa

3. Jerzy Grochulski
ul. Kilara 3/77; 02-776 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski, Ewelina Czerwińska

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 015

W projekcie części studialnej uwagę zwraca właściwe wpisanie różnych  funkcji sportowo-rekreacyjnych, wypoczynkowych i edukacyjnych w otaczający krajobraz, z czytelnym wyodrębnieniem strefy wzajemnie powiązanych ze sobą terenowych urządzeń sportowych.

W części realizacyjnej – podkreślona i interesująco  zorganizowana strefa wejścia do budynku. Sam obiekt trafnie definiuje znaczenie i styl nowego budynku sportowego w Piasecznie, jakkolwiek jego skala budzi wątpliwości. Skromność i prostota użytych materiałów i formy, użycie drewna jako materiału wykończeniowego elewacji i wnętrz daje w efekcie budynek przychylny dla użytkowników, przyjemny w odbiorze i zachęcający do relaksu, ale także aktywnego spędzania czasu. Zaproponowane rozwiązania pozwalają oczekiwać pięknej gry światła we wnętrzach o zróżnicowanej wysokości, dostosowanej do różnego programu funkcjonalnego.

Wątpliwości budzi brak możliwości niezależnego korzystania ze strefy saun, długie do niej dojście i krzyżowanie się ruchów.

Na trybunach nie zapewniono widoczności na całą nieckę główną basenu sportowego..

III NAGRODA

w wysokości 20 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 013
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 261519)

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Jarosław Kozikowski
ul. Łęgska 5; 87-800 Włocławek

2. Adrian Kozikowski
ul. Wiejska 80; 87-800 Włocławek

Skład zespołu autorskiego:
Jarosław Kozikowski, Adrian Kozikowski, Michał Bala, Bartosz Bochyński

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 013

Pracę wyróżnia charakterystyczne rozrzeźbienie budynku. Każda z tworzących go brył zawiera jedną z funkcji basenu co daje poczucie kameralności zarówno w każdym wnętrzu jak i w zakresie całego obiektu.

Budynek jest wyraźną i właściwą odpowiedzią na trudny kontekst miejsca, niemniej w odczuciu Sądu zlokalizowany jest zbyt blisko ul. Mazurskiej, niewłaściwie także zaakcentowano narożnik od ul. Mazurskiej i Chyliczkowskiej.

Praca zyskała uznanie Sądu konkursowego za nie tuzinkowe ukształtowanie bryły budynku i konsekwentne zastosowanie materiałów tworzących zarówno jego elewacje jak i poszczególne wnętrza. Bryły są czytelnie powiązane z przestrzennym układem wnętrz.

Skomplikowane rozwiązanie bryłowe pociągnęło jednak za sobą pewne ograniczenia: m.in. zbyt małą strefę saunarium, ograniczenia w dostępności dla osób niepełnosprawnych m.in. na pierwszą kondygnację trybun. Pod względem obsługi od strony basenów nie zapewniono odpowiedniego zaplecza ratowników, co nie pozwala na właściwą obsługę ratowniczą.

Nagroda pieniężna w formie WYRÓŻNIENIA

w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje::

Praca konkursowa nr 002
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 192494)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
1. Filip Zieliński
Os. Czwartaków 5/28; 62-020 Swarzędz

2. Grzegorz Tracz
ul. Skryta 9/4; 60-779 Poznań

Skład zespołu autorskiego:
Filip Zieliński, Michał Hondo, Kinga Grzybowska, Jakub Wójtowicz, Marek Grodzicki, Klaudia Gołaszewska, Grzegorz Tracz.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 002

Autorzy wyróżnionej Pracy nr 002 dokonali szerszej analizy powiązań terenu , w którym widzą potencjał na stworzenie kampusu sportowego przy zachowaniu ciągłości terenów zielonych. Zauważono szerszy kontekst powiązania z centrum Piaseczna i parkiem miejskim proponując ścieżkę aktywności wzdłuż cieku Perełki. Racjonalnym  argumentem za ideą stworzenia wielofunkcyjnego kampusu sportowego wzdłuż ulicy Chyliczkowskiej są zyski finansowe od szerszej grupy odbiorców innych form aktywności w obrębie kampusu.

W części realizacyjnej trafnie ukształtowano bryłę obiektu basenu tworząc zielone dziedzińce, atrakcyjne przeszklenia i otwarcia widokowe, jakkolwiek skalę budynku oceniono jako nietrafną. Funkcja poszczególnych stref budynku znajduje odniesienie w zróżnicowaniu jego wysokości .O ile bryła budynku jest przemyślana i dopracowana, to elewacje nie oddają charakteru obiektu basenu i stanowią słabą stronę projektu. Widoczna jest staranność i konsekwencja w kreowaniu wnętrz. Wątpliwości budzą sposób rozwiązania strefy szatni, umieszczenie saun w podziemiu, lokalizacja kawiarni tylko na piętrze, a nie w strefie wejściowej i nieczytelna lokalizacja windy.

Nagroda pieniężna w formie WYRÓŻNIENIA


w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje::

Praca konkursowa nr 003
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 228654)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj
ul. Mickiewicza 118/5; 71-140 Szczecin

Skład zespołu autorskiego:
arch. Wojciech Dunaj, arch. Rafał Stemporowski, arch. Izabela Chruściel

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 003

Praca nr 3 zwróciła uwagę Sądu nowatorskim podejściem do bryły budynku i trafnym zagospodarowaniem terenu studialnego. Odkrycie kanału deszczowego wykreowało spacerową, zieloną oś, oddzielającą parkingi od terenu o funkcji rekreacyjnej. Zaprojektowano atrakcyjny hol i dobrze rozwiązano strefowanie funkcji z ciekawym rozplanowaniem poszczególnych basenów w nawiązaniu do kształtu budynku. Bardzo atrakcyjna jest wydzielona strefa saunarium. Przemyślano również obsługę osób niepełnosprawnych.  Basen kryty dobrze powiązano z basenami letnimi i zaprojektowano ładną, pochyloną strefę plażową.

Wątpliwości Sądu wzbudziła masywność bryły w stosunku do najbliższego otoczenia. Taki budynek, choć pokryty lekką membraną, stanowiłby jednak istotną dominantę, która w ocenie Sądu, nie pasowałaby, zarówno do otwartego terenu zielonego jak i do niskiej okolicznej zabudowy.

Wyróżnienie Honorowe Sądu Konkursowego

otrzymuje::

Praca konkursowa nr 022
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 130913)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

ILMM Limited
Unit 30970, PO BOX 6945
London, W1A 6US
Wielka Brytania

Skład zespołu autorskiego:
Tomasz Starczewski

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 022

W pracy możemy odnaleźć kreatywne poszukiwanie formy, projektowanej dla użytkownika z poszanowaniem otoczenia lecz wypowiedz ta nie jest skończona. Zarówno opracowanie studialne jak i realizacyjne cechuje się trafnością opartą na dużej wrażliwości w budowaniu nastroju przestrzeni, nowatorskim spojrzeniu w zestawianiu architektonicznych środków wyrazu: przestrzennych, materiałowych jak też graficznych.

W układzie urbanistycznym terenu studialnego autorzy proponują wykreowanie przestrzeni odciętej od ulicznego zgiełku miasta. Projekt generuje poza fizycznym, również psychologiczny proces przejścia pomiędzy diametralnie różnymi środowiskami przy użyciu prostych środków przestrzennych.

Budynek basenów jest elegancki w swojej prostocie. Trafnie wpisuje się w projektowane założenie. Lekkie zadaszenie obciążone czernią stali i betonu, uzupełnione jest delikatnymi pasami przeszkleń odrywających budynek od ziemi dodających mu przestrzenności. Przy spójności formy budynku z kompozycją terenu studialnego wątpliwości budzi dyspozycja wnętrz skutkująca oddzieleniem wnętrza od proponowanej enklawy. Forma sygnalizuje ciąg dalszy opowieści i zaprasza do eksploracji. Sąd  konkursowy żałuje  , że praca nie została dopowiedziana do końca.

PRACE KONKURSOWE, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

Praca konkursowa nr 001
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 190254)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Biuro Studio Projektów architekt Barbara Średniawa
ul. Nowa 21/8; 41-908 Bytom

Skład zespołu autorskiego:
Arch. Barbara Średniawa, Arch. Piotr Średniawa

Praca konkursowa nr 004
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 110100)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Pracownia Projektowa Marek Roszkowski
ul. Budziszyńska nr 51/9a; 70-022 Szczecin

Skład zespołu autorskiego:
Marek Roszkowski, Mariusz Januszkiewicz

Praca konkursowa nr 005
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 517987)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
JRK72 architekt Jacek Krych
ul. Zwycięstwa 40/12a; 44-100 Gliwice

Skład zespołu autorskiego:
Jacek Krych, Michał Nawrot, Joanna Urbanowicz

Praca konkursowa nr 007
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 220290)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Inicjatywa Projektowa Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 510; 00-739 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski

Zespół projektowy:
Szymon Chwazik, Michał Kniaź

Praca konkursowa nr 008
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 282819)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio4SPACE
ul. Morsztynowska 1/LU1; 31-029 Kraków

Skład zespołu autorskiego:
Bartosz Dendura, Martyna Mądry, Katarzyna Elwart, Katarzyna Dendura, Katarzyna Przybyło, Lukas Olma, Aneta Kozińska, Adrian Mierzejewski.

Praca konkursowa nr 009
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 180009)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Metropolis SP. z o.o. sp.k.
ul. Narutowicza 12; 70-240 Szczecin

Skład zespołu autorskiego:
Remigiusz Smolik, Kamila Buczkowska

Praca konkursowa nr 010
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 569395)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa
ul. Osowska 27/5; 04-302 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Paweł Tiepłow

Praca konkursowa nr 011
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 866998)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Schick Architekci Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Niedurnego 99c; 41-709 Ruda Śląska

Skład zespołu autorskiego:
Andrzej Truszczyński, Paweł Kobierzewski

Praca konkursowa nr 012
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 191913)

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. Piotr Bartosik
Os. Wichrowe Wzgórze 36/70; 61-699 Poznań

2. Marcin Adamczyk
ul. Astrowa 3; Psarskie; 63-300 Śrem

3. Mikołaj Zajda
Al. Mickiewicza 20; 63-300 Pleszew

4. Filip Szafałowicz
ul. Siewna 12; 63-400 Ostrów Wielkopolski

Skład zespołu autorskiego:
Piotr Bartosik, Marcin Adamczyk, Mikołaj Zajda, Filip Szafałowicz

Praca konkursowa nr 014
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 666553)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
1. Przemysław Wielądek wspólnik spółki cywilnej
PdV Architekci P.P. Wielądek, J.W. Ciećwierz
ul. Sienkiewicza 14; 05-550 Piaseczno

2.  Jacek Ciećwierz wspólnik spółki cywilnej
PdV Architekci P.P. Wielądek, J.W. Ciećwierz
ul. Sienkiewicza 14; 05-550 Piaseczno

Skład zespołu autorskiego:
Przemysław Wielądek, Jacek Ciećwierz, Ryszard Struzik, Robert Grabarek, Piotr Bernat, Mateusz Żmuda

Praca konkursowa nr 016
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 080520)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Laboratorium Architektury
ul. Piechy 3a/6; 41-704 Ruda Śląska

Skład zespołu autorskiego:
arch. Tomasz Błażyca, arch. Bartosz Garczarczyk, arch. Anna Małek, arch. Paweł Maryńczuk

Praca konkursowa nr 017
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 789456)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Archi Etage II Sp. z o.o.
ul. Powstańców 29; 07-201 Wyszków

Skład zespołu autorskiego:
Wojciech Jungowski

Praca konkursowa nr 018
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 015683)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
M.O.C. Architekci sp. z o.o.
pl. Grunwaldzki 8-10 lok. 636; 40-127 Katowice

Skład zespołu autorskiego:
arch. Błażej Janik, arch. Krzysztof Kaczmarczyk, arch. Agata Machnio

Praca konkursowa nr 019
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 115079)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Autorska Pracownia Architektury CAD sp. z o.o.
ul. Zamieniecka 46; 04-158 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Jacek Bolechowski, Grzegorz Cieniawa, Paulina Galińska, Dorota Kamińska, Krzysztof Popiński

Praca konkursowa nr 020
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 110680)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Zespół Projektowy Kontrapunkt Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39; 30-701 Kraków

Skład Zespołu autorskiego:
Autor: Miłosz Sanetra
Współautor: Aleksandra Tchórzewska, Ewa Dobrucka, Louay Farah

Praca konkursowa nr 021
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 132166)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
1. Krzysztof Makowski
ul. Szeroka 6; 71-211 Szczecin

2. Renata Telacka
ul. Zbigniewa Pawlaka 77; 05-502 Piaseczno-Grochowa

3. Dariusz Makowski
ul. Szeroka 6; 71-211 Szczecin

Skład zespołu autorskiego:
Krzysztof Makowski, Renata Telacka, Dariusz Makowski

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Przedmiotem konkursu było opracowanie studialne [1] wskazanego w Regulaminie terenu , obejmujące m.in. opracowanie koncepcji urbanistycznej terenu o charakterze rekreacyjno- sportowym wraz z obiektami oraz określenie powiązań  komunikacyjnych , w tym ruchu rowerowego, propozycji kształtowania zieleni i jej charakteru oraz, w części realizacyjnej konkursu :  opracowanie szczegółowej koncepcji basenu krytego oraz basenów odkrytych ze wskazaniem koncepcji rozwiązań  energo- efektywnych i proekologicznych jak też  opracowań  kosztowych dla obiektu kubaturowego [2]

Kryteria  i tryb oceny prac zostały wskazane w Regulaminie konkursu [3] i były zastosowane w procesie oceny prac zarówno  w poufnych dokumentach Sędziów  referentów , które były bazą do dyskusji jak i podczas pracy składu sędziowskiego, który obradował  przez trzy dni .[4] Obrady odbywały się w trybie on-line z racji pandemii COVID 19   w dniach  18- 20 maja 2020 . Sędziowie ocenili, że ten tryb pracy  nie miał złego wpływu na proces sądzenia; wręcz przeciwnie, umożliwiał dyskusję o szczegółach i detalach opracowań w sposób  wręcz niemożliwy przy trybie tradycyjnym .

W relacji do części studialnej Sąd oceniał trafność  relacji przestrzennych i funkcjonalnych, w części realizacyjnej  zaś  atrakcyjność, nowatorstwo i oryginalność rozwiązań  architektonicznych basenu krytego i basenów odkrytych, atrakcyjność  i trafność  rozwiązań  funkcjonalno-  użytkowych, realność  i ekonomikę oraz walory eksploatacyjne obiektu. Przy  ocenie tych ostatnich aspektów projektów Sąd Konkursowy był wspomagany przez eksperta powołanego przez  Organizatora konkursu, pana Piotra Obłozę.

Sąd Konkursowy oceniał obie części opracowania konkursowego  poszukując w  nich spójnej  całości, z uwzględnieniem charakteru miejscowej architektury i jej skali. Teren  opracowania studialnego posiada unikalne walory krajobrazowe i trafność propozycji pejzażowych polega na ich wydobyciu, odpowiedniej ekspozycji i proekologicznym wykorzystaniu  z zastosowaniem zasad kompozycji, projektowania  i utrzymania zieleni. Nowatorstwo i atrakcyjność architektury w części realizacyjnej  musi  zaś tu iść  w parze z odpowiednimi rozwiązaniami funkcjonalno-użytkowymi;  obiekt powinien mieć cechy  architektury przeznaczonej dla sportu i rekreacji. W gronie nadesłanych 22 prac poszukiwano  przy tym rozwiązań oryginalnych. Poziom prac Jury ocenia jako wysoki. Wybrano trzy agrody pieniężne, Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, dwie regulaminowe Nagrody pieniężne w formie wyróżnień oraz jedno wyróżnienie honorowe [5]. Praca zwycięska, najlepiej z projektów nadesłanych na konkurs  określa  organizację przestrzenną terenu  i symbolikę obiektu, proponując rozwiązanie odpowiednie dla genius loci lokalizacji, architekturę powściągliwą, odpowiednią dla współczesnego, a jednocześnie ponadczasowego,  pojęcia rekreacji i sportu. Laureat nagrody drugiej ustępuje tu pod względem rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w obiekcie, artykulacji elewacji, choć  rozwiązania studialne są tu  również  trafne. Trzecia Nagroda proponuje niezwykle nowatorskie rozwiązanie architektoniczne części realizacyjnej osadzone w trafnie zaproponowanym projekcie krajobrazowym, niemniej  autorzy nie ustrzegli się tu błędów funkcjonalno-użytkowych w obiekcie  kubaturowym. Prace wyróżnione  proponują wartości opisane w uzasadnieniach Sądu Konkursowego. Sąd przyznał wyróżnienie honorowe dla pracy, która posiadając trafne  założenia krajobrazowe i bardzo nowatorską i atrakcyjną  architekturę,  nie stanowi wypowiedzi zakończonej.

Sąd Konkursowy dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i gratuluje laureatom w poczuciu, iż przekazuje Zamawiającemu projekt odpowiadający warunkom regulaminowym i wnoszący wartości dodatkowe , które wzbogacą pejzaż Piaseczna .


[1] Patrz Rozdz. II Regulaminu konkursu , pkt. 2.1.a.

[2] Patrz wyżej, pk.t 2.1.b

[3] Patrz Regulamin konkursu, Rozdz. V, pkt.1 i 2.

[4] Patrz  dokument : Protokól Obrad Sądu

[5] Patrz regulamin konkursu , rozdz. VI, pkt 1 i 2.