Pytania i odpowiedzi

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail):
konkurs-piaseczno-basen@sarp.warszawa.pl
do dnia: 31.12.2019 r. do godz. 15.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 03.01.2020 r.
Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail):
konkurs-piaseczno-basen@sarp.warszawa.pl
do dnia: 16.03.2020 r. do godz. 15.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 24.03.2020 r.24.03.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 5) treści Regulaminu konkursu. Wyjaśnienia 5 treści Regulaminu Konkurs Basen Piaseczno

WYJAŚNIENIE (5) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie
z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1            
Czy dla terenu studialnego zakresu opracowania konkursowego planowane są konkretne funkcje? Przykłady funkcji podane w Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy
w większości stanowią tereny otwarte, nie wymagające kubatur. Czy Organizator przewiduje zatem funkcje dla terenu studialnego wymagające nowych budynków czy mają to być wyłącznie tereny otwarte?
ODPOWIEDŹ:
Zagospodarowanie i funkcje na terenie opracowania studialnego muszą być zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. Organizator zdaje się na Uczestników konkursu w zakresie zaproponowania pozostałych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dla tego terenu, nawiązujących funkcjonalnie do obiektu basenu krytego i przestrzeni basenu odkrytego tworząc międzypokoleniową przestrzeń rekreacyjno- wypoczynkową ze strefą sportową.

PYTANIE 2            
Czy działki 3/19 i 3/20 powinny zostać wydzielone funkcjonalnie z obszaru studialnego konkursu? Co się obecnie znajduje na tych działkach? Czy dozwolona jest zabudowa tych działek?
ODPOWIEDŹ:
Tak, działki te powinny być wydzielone funkcjonalnie z obszaru opracowania studialnego, gdyż znajduje się na nich przepompownia ścieków sanitarnych i nie przewiduje się zmiany lokalizacji urządzeń.

PYTANIE 3            
Czy dostępne są warunki techniczne przebudowy istniejącej sieci średniego napięcia, znajdującej się w zakresie realizacyjnym konkursu? W przypadku zachowania sieci – ile wynosi strefa ochronna tych linii średniego napięcia i ile wynosi ich napięcie znamionowe
(w kV)?
ODPOWIEDŹ:
Przez obszar przeznaczony pod inwestycję przebiegają napowietrzne linie energetyczne 15kV.
Istnieje możliwość przebudowy sieci kolidujących z projektowaną zabudową.
W sytuacji gdy zaistnieje konieczność przebudowy sieci energetycznej należy obliczyć szacowany koszt przebudowy i przedstawić go w części opisowej pracy konkursowej. Nie należy jednak uwzględniać kosztów przebudowy sieci w szacowanych kosztach inwestycji wykazanych w Załączniku nr 6.
Warunki usunięcia kolizji jakim dysponuje Zamawiający są ważne do 1.10.2020 r.

PYTANIE 4            
Czy widownia planowana w budynku basenu krytego została przewidziana z niezależnym dostępem z zewnątrz (np. z holu, z pominięciem strefy natryskowo-szatniowej) czy z dostępem ze strefy basenu? Czy przewiduje się wydzielenie widowni szybą od strefy basenowej?
ODPOWIEDŹ:
Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu przy założeniu spełnienia wymagań określonych w Regulaminie konkursu, w odpowiedziach na pytania (w tym w szczególności wymogów dla basenów gdzie organizuje się zawody rangi krajowej) oraz zgodności z warunkami technicznymi.

PYTANIE 5            
Proszę o doprecyzowanie zakresu plansz części graficznej (Rozdział IV/2.2). Czy podpunkty 7 i 9 (charakterystyczny przekrój terenu i wizualizacje z lotu ptaka) dotyczą zakresu realizacyjnego czy studialnego konkursu? Czy można zmienić skalę przekroju terenu z 1:200 na mniejszą, w celu ukazania większego zakresu?
ODPOWIEDŹ:
Podpunkty 7 i 9 Rozdziału IV pkt 2.2. dotyczą całego opracowania konkursowego czyli zarówno części realizacyjnej i części studialnej (zgodnie z granicami określonymi w Załączniku nr 8a do Regulaminu).
W przypadku podpunktu 9 Rozdziału IV pkt 2.2. jedna z wizualizacji z „lotu ptaka” musi przedstawiać teren opracowania od ul. Chyliczkowskiej i na tej wizualizacji Uczestnik konkursu może skupić się na przedstawieniu budynku basenu krytego dlatego też wizualizacja ta może obejmować głownie zakres realizacyjny.

PYTANIE 6            
W jakim układzie będą prezentowane plansze (2x2plansze, czy 4×1)?
ODPOWIEDŹ:
Na dzień dzisiejszy Organizator nie może określić układu plansz tym bardziej, iż dopuścił w niniejszych odpowiedziach prezentację pracy konkursowej na 5 planszach.

PYTANIE 7            
Czy będzie określony maksymalny wymiar makiety?
ODPOWIEDŹ:
Makieta powinna obejmować swoim zakresem cały obszar opracowania realizacyjnego (zgodnie z granicami określonymi w Załączniku nr 8a do Regulaminu).

PYTANIE 8            
Jak należy zapakować makietę (maksymalny rozmiar opakowania)?
ODPOWIEDŹ:
Makietę należy opakować w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie podczas transportu.
Nie określa się maksymalnego rozmiaru opakowania. Dopuszcza się podzielenie makiety na części ze wskazaniem sposobu jej złożenia w całość.

PYTANIE 9            
Czy na terenie studialnym można zaproponować funkcje uzupełniające nie związane ze sportem i rekreacją (funkcje kultury, edukacji, mieszkalnictwa)?
ODPOWIEDŹ:
Zagospodarowanie i funkcje na terenie opracowania studialnego muszą być zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. Organizator zdaje się na Uczestników konkursu w zakresie zaproponowania rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dla tego terenu nawiązujących do:
– obiektu basenu krytego,
– przestrzeni basenu odkrytego
– kreowanej urbanistycznej „zielonej” osi wschód – zachód i związanego z nią zagospodarowania tworzącego międzypokoleniową przestrzeń rekreacyjno- wypoczynkową ze strefą sportową.

PYTANIE 10            
Czy organizator przewiduje podanie dokładnych metraży pomieszczeń?
ODPOWIEDŹ:
Organizator pozostawia zaproponowanie dokładnego metrażu pomieszczeń do decyzji Uczestnika konkursu przy założeniu spełnienia w racjonalny sposób wytycznych konkursowych, warunków technicznych i innych wymogów związanych z przepisami szczegółowymi przy założonym budżecie Inwestycji.

PYTANIE 11            
Jaka jest maksymalna kubatura i powierzchnia projektowanego budynku?
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie określa maksymalnej kubatury i powierzchni (zarówno zabudowy jak i użytkowej) budynku basenu krytego. Parametry te oraz wysokość obiektu muszą być zgodnie z zapisami MPZP co będzie elementem oceny prac konkursowych. Realizacja inwestycji musi się też zmieścić
w założonym budżecie inwestycji.

PYTANIE 12            
Czy trzeba przewidzieć możliwość wzbogacenia atrakcji basenów rekreacyjnych wewnętrznych, zjeżdżalni, saunarium w budynku projektowanym?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu o ile będzie to uzasadniane funkcjonalnie i przestrzennie oraz będzie mieściło się w założonym budżecie Inwestycji.

PYTANIE 13            
Czy trzeba przewidzieć możliwość wzbogacenia atrakcji i zaplecza basenów rekreacyjnych zewnętrznych?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu o ile będzie to uzasadniane funkcjonalnie i przestrzennie przy założeniu iż baseny zewnętrzne będą funkcjonować tylko w okresie letnim.

PYTANIE 14
Czy baseny rekreacyjne zewnętrzne muszą być stelażowe, czy można zaproponować inne rozwiązanie?
ODPOWIEDŹ:
Technologia basenów zewnętrznych (niecek), sposób ich posadowienia oraz infrastruktury towarzyszącej zostały opisane w załączniku 8b do regulaminu konkursu. Nie dopuszcza się innych rozwiązań niż wskazane w ww. dokumencie.

PYTANIE 15   
Z której ulicy można zapewnić obsługę komunikacyjną działki realizacyjnej?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami załącznika nr 8b do regulaminu przedmiotowy teren będzie obsługiwany przez istniejący układ drogowy ul. Chyliczkowskiej oraz projektowanej ul. Mazurskiej /1KD-L(g)/. Zjazdy na teren inwestycji można projektować zarówno z ul. Mazurskiej jak
i z ul. Chyliczkowskiej.

PYTANIE 16
Ile miejsc parkingowych należy przewidzieć dla budynku basenu?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami MPZP oraz przepisami w tym zakresie (w tym warunki techniczne)
w kontekście zaproponowanych przez Uczestnika rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych
i związanej z tym liczy użytkowników. Należy projektować miejsca parkingowe również dla autokarów (które, poza „godzinami lekcyjnymi” mogą służyć za miejsca postojowe dla samochodów osobowych).
W rejonie miejsc postojowych należy, w miarę możliwości, przewidzieć drzewa liściaste lub inne rozwiązania umożliwiające zacienienie.

PYTANIE 17            
Ile miejsc parkingowych należy przewidzieć dla obszaru studialnego?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Studium oraz przepisami w tym zakresie (w tym warunki techniczne)
w zależności od zaproponowanych przez Uczestnika konkursu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dla obszaru studialnego.

PYTANIE 18            
Czy organizator może udostępnić plik w formacie dwg z zaznaczonymi liniami z MPZP?
ODPOWIEDŹ:
Linie zabudowy zgodnie z MPZP muszą zostać naniesione przez Uczestnika. Zakres opracowania studialnego oraz opracowania realizacyjnego naniesione są na mapę w formacie .dwg stanowiącą Załącznik nr 8a do Regulaminu.
Załącznik ten dostępny jest do pobrania na stronie internetowej konkursu: www.konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl w zakładce „Regulamin”.

PYTANIE 19            
Czy Organizator przewiduje możliwość wykonania garażu podziemnego?
ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza możliwość wykonania garażu podziemnego. Należy mieć na uwadze, że parametry inwestycji muszą być zgodnie z zapisami MPZP – co będzie elementem oceny prac konkursowych. Realizacja inwestycji musi się też zmieścić w założonym budżecie inwestycji.

PYTANIE 20            
Czy na teren basenów otwartych trzeba przewidzieć oddzielne wejście z zapleczem szatni i łazienek?
ODPOWIEDŹ:
Dla terenu basenów letnich należy przewidzieć osobne wejście oraz spełnić warunki  zgodnie z wytycznymi z Załącznika nr 8b do regulaminu. Baseny letnie nie wymagają zaplecza szatniowego jak w przypadku basenu krytego. Należy zapewnić wolnostojące przebieralnie
i natryski zewnętrzne.

PYTANIE 21            
Ile miejsc parkingowych należy przewidzieć dla basenów odkrytych?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami MPZP oraz przepisami w tym zakresie (w tym warunki techniczne)
w kontekście zaproponowanych przez Uczestnika rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych
i związanej z tym liczy użytkowników.

PYTANIE 22            
Czy technika sporządzenia wizualizacji jest dowolna? Czy mogą być wykonywane w technice wizualizacji odręcznej i zdjęć z modeli/makiet?
ODPOWIEDŹ:
Technika sporządzenia wizualizacji jest dowolna, aczkolwiek powinna umożliwiać w czytelny sposób odczytanie proponowanych elementów zagospodarowania.

PYTANIE 23            
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na str. 13 regulaminu dokumentacja oraz
finansowanie basenów odkrytych są poza zakresem inwestycji. Dopuszcza się również ich
lokalizowanie w obszarze studialnym. Zgodnie z punktem 5 regulaminu uczestnik musi złożyć
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu, a koszt realizacji inwestycji powinien
dotyczyć części realizacyjnej zgodnie z załącznikiem 8a – mapa. Czy w przypadku
zaprojektowania basenów odkrytych w zakresie realizacyjnym powinny zostać one ujęcie w
koszcie realizacji inwestycji i koszcie dokumentacji projektowej?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział II pkt. 5 w zakres Inwestycji nie wchodzą baseny odkryte i ich infrastruktura techniczna oraz zagospodarowanie związane bezpośrednio z tymi basenami.

PYTANIE 24            
Aktualizacja mapy z dnia 12.02.2020 w wersji dwg nie działa. Prosimy o weryfikacje oraz
ponowne zamieszczenie załącznika.
ODPOWIEDŹ:
Sprawdzono poprawność działania pliku .dwg o nazwie „Załącznik_8a_mapa_Aktualizacja_12_02_2020” i stwierdzono poprawność tego pliku.

PYTANIE 25            
W związku z dużymi wymaganiami odnośnie ilości elementów, które należy zawrzeć na
planszach prosimy o możliwość zwiększenia ich ilości do 6 sztuk.
ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza zwiększenie ilości plansz części graficznej do 5 sztuk aczkolwiek mniejsza ilość plansz w ilości 4 sztuk jest także dopuszczalna.

PYTANIE 26            
Czy w związku z aktualną sytuacją zamawiający zakłada możliwość przesunięcia terminu
oddania pracy konkursowej?
ODPOWIEDŹ:
Na dzień 24.03.2020r. Organizator nie przewiduje przesunięcia terminu składania prac konkursowych.

PYTANIE 27            
Prosimy o naniesienie na mapę w formacie dwg linii pochodzących z planu miejscowego.
ODPOWIEDŹ:
Linie zabudowy zgodnie z MPZP muszą zostać naniesione przez Uczestnika. Zakres opracowania studialnego oraz opracowania realizacyjnego naniesione są na mapę w formacie .dwg stanowiącą Załącznik nr 8a do Regulaminu.
Złącznik ten dostępny jest do pobrania na stronie internetowej konkursu: www.konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl w zakładce „Regulamin”.

PYTANIE 28            
Zgodnie z paragrafem 22 pkt. 2 podpunkt 1) c) „maksymalna powierzchnia zabudowy wraz
z utwardzonymi dojścia i i dojazdami: 30%”. Czy baseny zewnętrzne wraz z podestami
towarzyszącymi należy wliczać do powyższego limitu? Czy 30% należy rozpatrywać na
obszarze realizacyjnym czy też na całej powierzchni działki 3/45?
ODPOWIEDŹ:
Dopuszczalne w planie miejscowym powierzchnie należy liczyć w kontekście fragmentu działki 3/45 czyli w wydzielonym fragmencie realizacyjnym łącznie z infrastrukturą towarzyszącą i basenami letnimi.

PYTANIE 29            
Czy teren basenów zewnętrznych powinien zostać ogrodzony? Czy zamawiający zakłada
dodatkowe wejście na teren zewnętrznych basenów z niezależną kontrolą biletów?
ODPOWIEDŹ:
Teren basenów zewnętrznych musi zostać ogrodzony. W tabeli nr 4. Załącznika 8b do regulaminu wymieniono pozostałe wymagania dla basenów letnich i towarzyszącej infrastruktury.

PYTANIE 30            
Ponieważ cześć realizacyjna obejmuje fragment działki 3/45, a cześć studialna pozostała jej
cześć, zwracam się z prośba o doprecyzowanie czy dopuszczalne w planie miejscowym
powierzchnie należy liczyć w kontekście całej działki 3/45 czy tez jedynie w wydzielonym
fragmencie realizacyjnym?
ODPOWIEDŹ:
Bilans terenu należy wykonać dla części realizacyjnej określonej na Załączniku nr 8a literami: a, b, c, d, e, f, a, mając na względzie dotrzymanie zgodności z ustaleniami  obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W części studialnej należy uwzględnić zapisy studium.

PYTANIE 31            
Prosimy o doprecyzowanie powierzchni szatni lub ilości szafek i kabin, powierzchni
saunarium, powierzchni i ilości pokoi administracyjnych itp.
ODPOWIEDŹ:
Organizator pozostawia zaproponowanie dokładnego metrażu pomieszczeń oraz ich ilości do decyzji Uczestnika konkursu przy założeniu spełnienia w racjonalny sposób wytycznych konkursowych, warunków technicznych i innych wymogów związanych z przepisami szczegółowymi przy założonym budżecie Inwestycji.

PYTANIE 32            
Baseny odkryte założone zostały jako stelażowe. Czy dopuszcza się zaprojektowanie
basenów o innej konstrukcji umożliwiającej ich zagłębienie w gruncie?
ODPOWIEDŹ:
Technologia basenów zewnętrznych (niecek), sposób ich posadowienia oraz infrastruktury towarzyszącej zostały opisane w załączniku 8b do regulaminu konkursu. Nie dopuszcza się innych rozwiązań niż wskazane w ww. dokumencie. Nie zaleca się rozwiązań związanych
z zagłębieniem basenów w gruncie, choć baseny stelażowe dają możliwość ich posadowienia w nieckach betonowych lub przestrzeniach wydzielonych murkami oporowymi.

PYTANIE 33            
Czy makieta powinna obejmować cały obszar opracowania konkursowego czy tylko obszar części realizacyjnej? Czy skala makiety 1:500 została dobrana do przedstawienia obszaru realizacyjnego czy studialnego?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IV pkt 2.6. makieta musi obejmować obszar opracowania konkursowego w części realizacyjnej.

PYTANIE 34            
Czy jest możliwość dzielenia rysunków między planszami? Rysunek przekroju charakterystycznego dla całego obszaru opracowania (studialny) w skali 1:200 zajmuje w poziomie szerokość dwóch plansz? Czy tak dokładna skala jest potrzebna dla przekroju urbanistycznego?
ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza dzielenie rysunków między planszami. Dodatkowo wyjaśniamy, iż przekrój dedykowany całemu obszarowi opracowania konkursowego (część studialna i część realizacyjna) nie musi obejmować całości tego opracowania a jedynie charakterystyczne jego fragmenty.

PYTANIE 35            
Ze względu na zakres opracowań rysunkowych i ilość wymaganych wizualizacji pojawia się pytanie czy jest możliwość przedstawienia zakresu opracowania na większej liczbie plansz niż 4 sztuki?
ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza zwiększenie ilości plansz części graficznej do 5 sztuk aczkolwiek mniejsza ilość plansz w ilości 4 sztuk jest także dopuszczalna.

PYTANIE 36            
W regulaminie konkursu jest zapis, że dopuszcza się odchyłki w tolerancji powierzchni budynku basenu krytego do ok. (-10%) bez ograniczenia w górę pod warunkiem zachowania programu funkcjonalnego. Czy to znaczy, że powiększenie parametrów powierzchniowych budynku w górę jest bez ograniczeń?
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie określa maksymalnej kubatury i powierzchni (zarówno zabudowy jak
i użytkowej) budynku basenu krytego. Parametry te oraz wysokość obiektu musza być zgodnie z zapisami MPZP co będzie elementem oceny prac konkursowych.

PYTANIE 37            
W związku z udzielonymi wcześniej odpowiedziami proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością osób na widowni w regulaminie i w załączniku dot. programu stosowanych basenów w krytych pływalniach. Załącznik wskazuje, że ilość osób na widowni to około 300 siedzisk w rozwiązaniu optymalnym. Czy ten zapis nie dopuszcza stosowania mniejszej ilości osób na widowni ? W regulaminie jest też zapis, że obiekt będzie służył zawodom szkolnym więc czy spełnienie wszystkich wymagań zawartych w załącznikach do wcześniejszych odpowiedzi jest zasadne?
ODPOWIEDŹ:
W załączniku 8b do regulaminu konkursu wskazano minimalną liczbę stałych miejsc siedzących na widowni na poziomie 130. Organizator pozostawia Uczestnikowi decyzję co do sposobu spełnienia wymagań dla pozostałej ilości miejsc zgodnie z wymaganiami PZP do homologacji obiektu. Organizator dopuszcza możliwość lokowania 300 stałych miejsc siedzących widowni jak i mniejszej ich liczby z zapewnieniem możliwości spełnienia warunku np. miejscami siedzącymi mobilnymi.

PYTANIE 38            
W związku z udzielonymi wcześniej odpowiedziami proszę o potwierdzenie, że w rozwiązaniach funkcjonalnych mają znaleźć się szatnie dla sędziów damska i męska dla ogółem 20 – 22 osób (sędziowie główni plus 20 sędziów na pływalni 6 torowej). W regulaminie jest też zapis, że obiekt będzie służył zawodom szkolnym więc czy spełnienie wszystkich wymagań zawartych w załącznikach do wcześniejszych odpowiedzi jest zasadne i należy rozbudować program o takie szatnie, notabene których nie było w ogóle w programie załączonym do regulaminu konkursu?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z Regulamin organizacji zawodów centralnych w pływaniu PZP w obiekcie mają znaleźć się szatnie dla zawodników i sędziów (damskie i męskie).

PYTANIE 39            
Czy załącznik nr 2 do odpowiedzi czyli Regulamin organizacji zawodów centralnych
w pływaniu PZP jest dokumentem obligatoryjnym ? Wytyczne zawarte w konkursie w wielu miejscach odbiegają od tego dokumentu np. brak szatni dla sędziów. Czy w zamierzeniach Zamawiającego nie miał to być basen do zawodów szkolnych ?
ODPOWIEDŹ:
Założenia Zamawiającego określały, że obiekt basenu krytego ma służyć rekreacji dla mieszkańców oraz ma dawać możliwość organizacji zawodów pływackich rangi międzyszkolnej, lokalnej, umożliwiać profesjonalne treningi pływackie, naukę nurkowania,
a także nie wykluczać możliwości organizacji pływackich zawodów krajowych. Wytyczne konkursowe nie odbiegają od Regulaminu organizacji zawodów centralnych. Strefa szatniowa koedukacyjna zgodnie z wytycznymi regulaminu powinna posiadać przebieralnie oraz osobną strefę sanitarną w podziale na płeć. Na czas zawodów rangi centralnej przestrzeń przebieralni może dawać możliwość wydzielenia osobnych stref damskich i męskich.

PYTANIE 40            
Czy załącznik nr 1 do odpowiedzi czyli Program stosowanych basenów w krytych pływalniach jest dokumentem obligatoryjnym ? Wytyczne zawarte w konkursie w wielu miejscach odbiegają od tego dokumentu np. regulamin wskazuje, że głębokość basenu ma być stała i wynosić 2,0 metry. Czy w zamierzeniach Zamawiającego nie miał to być basen do zawodów szkolnych ?
ODPOWIEDŹ:
Głębokość niecki sportowej została określona na 2 m ze względu na możliwość realizacji zajęć i treningów piłki wodnej.

PYTANIE 41            
Czy zakres makiety można powiększyć o zakres studialny, czy tylko należy objąć zakres realizacyjny?
ODPOWIEDŹ:
Makieta powinna obejmować swoim zakresem cały obszar opracowania realizacyjnego (zgodnie z granicami określonymi w Załączniku nr 8a do Regulaminu). Nie dopuszcza się objęcia zakresem makiety części studialnej opracowania konkursowego.

PYTANIE 42            
Dołączony do odpowiedzi załącznik nr 2 w punkcie Wytyczne i wymogi dotyczące organizacji centralnych imprez pływackich wskazuje, że obiekt powinien być wyposażony w szatnie dla zawodników i sędziów (damska i męska). W programie załączonym do konkursu brak takich pomieszczeń. Projektowana szatnia miała mieć formę szatni koedukacyjnej, a sam obiekt miał zapewniać równoczesne działanie części sportowej i rekreacyjnej. W chwili obecnej widzimy duże rozbieżności pomiędzy regulaminem konkursu a załączonymi do wcześniejszych odpowiedzi załącznikami. Proszę o stanowisko, które dokumenty są obligatoryjne, czy oprócz szatni koedukacyjnej dla części rekreacyjnej mają być projektowane szatnie dla zawodników męska i damska oraz szatnie dla sędziów męska i damska ?
ODPOWIEDŹ:
Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, wraz z metrażem pomieszczeń oraz ich ilością, pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu przy założeniu spełnienia wymagań określonych w Regulaminie konkursu, w odpowiedziach na pytania (w tym w szczególności wymogów dla basenów gdzie organizuje się zawody rangi krajowej) oraz zgodności
z warunkami technicznymi i innymi wymogami związanych z przepisami szczegółowymi przy założonym budżecie Inwestycji.
W załączniku 8b do Regulaminu konkursu określono i wskazano warunki oraz funkcje obiektu. Obiekt basenu krytego ma służyć głównie do zaspokojenia potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców oraz umożliwiać organizację zawodów szkolnych, międzyszkolnych, amatorskich. Nie wyklucza się też organizacji zawodów rangi centralnej, dlatego obiekt musi być zaprojektowany zgodnie z Wytycznymi i wymogami dotyczącymi organizacji centralnych imprez pływackich oraz aktualnymi przepisami FINA. Pomieszczenia szatni dla zawodników
i sędziów (damskie i męskie) nie powinny być dodatkowymi pomieszczeniami, które wykraczają poza założenia programowe opisane w załączniku 8b. Wytyczne konkursowe nie odbiegają od Regulaminu organizacji zawodów centralnych. Strefa szatniowa koedukacyjna zgodnie z wytycznymi regulaminu powinna posiadać przebieralnie oraz osobną strefę sanitarną w podziale na płeć. Na czas zawodów rangi centralnej przestrzeń przebieralni może dawać możliwość wydzielenia osobnych stref damskich i męskich pełniąc funkcję szatni dla zawodników. W obiekcie ma również funkcjonować strefa saunarium z zapleczem sanitarnym dostępna ze strefy niecek basenowych oraz niezależnym wejściem. Funkcje saunarium określono w Tabeli 3: Pomieszczenia budynku basenu krytego poz. 32-40 (załącznik 8b).
Jednym z możliwych rozwiązań jest zatem wykorzystanie np. strefy saunarium (strefy szatni damskich i męskich oraz stref sanitarnych damskich i męskich) na strefę szatni i sanitarną dla sędziów. Decyzję w zakresie ostatecznych rozwiązań pozostawia się Uczestnikom konkursu.


16.03.2020r.  
Opublikowano materiały dodatkowe – Załączniki nr 1 i 2 do Wyjaśnienia 4  tj:
1. „Program stosowanych basenów w krytych pływalniach” wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
2. „Regulamin organizacji zawodów centralnych w pływaniu Polskiego Związku Pływackiego”
 
 

WYJAŚNIENIE (4) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
Jaki obszar powinna pokazywać wizualizacja z lotu ptaka – część realizacyjną basenu krytego z basenami zewnętrznymi czy cały obszar studialny?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu Rozdział IV, pkt 2.2. ppkt 10) Uczestnik konkursu powinien przedstawić Minimum 2 wizualizacje z „lotu ptaka” przedstawiające w czytelny sposób całość terenu opracowania konkursowego wraz z kontekstem najbliższego otoczenia w tym jedna wizualizacja od strony ul. Chyliczkowskiej.
Organizator przypomina iż sformułowanie „całość terenu opracowania konkursowego” dotyczy zarówno części studialnej jak i części realizacyjnej.

PYTANIE 2
Czy bilans terenu (powierzchnia zabudowy, utwardzona, biologicznie czynna) należy wykonać dla części realizacyjnej wydzielonej liniami czy dla całej działki 3/45?
ODPOWIEDŹ:
Bilans terenu należy wykonać dla części realizacyjnej określonej na Załączniku nr 8a literami: a, b, c, d, e, f, a, mając na względzie dotrzymanie zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

PYTANIE 3
W planie miejscowym określone są materiały wykończeniowe. Czy okładziny z płyt betonowych lub włóknocementowych są dopuszczalne – nie są wymienione wśród materiałów preferowanych, ale też nie są wymienione w materiałach niedopuszczalnych.
ODPOWIEDŹ:
Jeśli jest to uzasadniane ze względów kompozycyjnych, technicznych lub ekonomicznych a plan miejscowy nie wyklucza takich materiałów pozostawia się do decyzji projektanta ich użycie.

PYTANIE 4
Czy pracownicy administracji mogą korzystać z toalet ogólnodostępnych, które byłyby zlokalizowane w pobliżu pomieszczeń biurowych? W programie funkcjonalnym dla pracowników administracji (5-6 osób) przewidziano dwie toalety.
ODPOWIEDŹ:
Organizator preferuje oddzielne toalety dla pracowników administracji.

PYTANIE 5
Czy baseny odkryte i pomosty z nimi związane oraz pawilony/ kontenery pomocnicze należy traktować jako elementy tymczasowe i nie uwzględniać ich w bilansie terenu (powierzchnia utwardzona, powierzchnia zabudowy).
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 8b do Regulaminu, pkt. 3.2. baseny odkryte i związane z nimi zagospodarowanie terenu i infrastruktura oraz pawilony/ kontenery pomocnicze można traktować jako elementy tymczasowe, funkcjonujące w okresie letnim.
Organizator zwraca uwagę, iż niektóre elementy obsługi basenów zewnętrznych mogą być elementami trwale związanymi z gruntem (np. budynek technologii uzdatniania wody, infrastruktura techniczna itp.). Decyzję o tym które elementy mają być na stałe związane z gruntem pozostawia się do decyzji projektanta w zależności od zaproponowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obiektów i ich zagospodarowania.

PYTANIE 6
Czy na terenie strefy ochronnej gazociągu można lokalizować elementy małej architektury, wiaty na rowery, drogi i chodniki ewentualnie boiska terenowe?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z aktualnymi przepisami. Wstępne wytyczne zagospodarowania stref kontrolowanych gazociągu wysokiego ciśnienia – Załącznik 8f.

PYTANIE 7
Czy wymagany jeden charakterystyczny przekrój terenu opracowania konkursowego dotyczy części realizacyjnej basenu krytego? Czy ten przekrój można połączyć z charakterystycznym przekrojem budynku basenu krytego?

ODPOWIEDŹ:
Wymagany jeden charakterystyczny przekrój terenu dotyczy całego opracowania konkursowego czyli powinien uwzględniać zarówno fragment części studialnej jak i części realizacyjnej i powinien uwzględniać relacje przestrzenne zaproponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu.
Natomiast minimum 2 charakterystyczne przekroje budynku basenu krytego w skali 1:200 powinny uwzględniać kontekst z terenem części realizacyjnej opracowania konkursowego.

PYTANIE 8
Czy projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 (koncepcja urbanistyczno architektoniczna) obszaru objętego konkursem dotyczy działki 3/45 czy innego terenu, np. obszaru studialnego? Ostatnio obszar studialny został znacznie powiększony.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IV pkt 2.2. ppkt 1) Schematyczna koncepcja urbanistyczna terenu w skali 1:1000 powinna być sporządzona dla całego obszaru objętego Konkursem tj. część studialna i część realizacyjna (zgodnie z granicami określonymi w Załączniku nr 8a do Regulaminu).
Organizator przypomina, iż obszar studialny opracowania konkursowego nie został powiększony i zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział II pkt 2.1. lit. a) wynosi ok. 29 ha. Obszar ten został jedynie doprecyzowany granicami na Załączniku nr 8a do Regulaminu (granica oznaczona literami: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A)

PYTANIE 9
Działka 3/20 została włączona do zakresu opracowania studialnego, natomiast w planie miejscowym jest to teren o innej funkcji. Jakie jest przeznaczenie tej działki i czy można zmienić jej zagospodarowanie? Czy znajdują się tam elementy infrastruktury?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział II pkt 2.1. lit. a) zaproponowane rozwiązania części realizacyjnej muszą być zgodne z planem miejscowym natomiast rozwiązania zaproponowane w części studialnej mogą wykraczać poza ustalenia planu, przy zachowaniu funkcji usług turystyki, rekreacji i sportu, należy jednak uwzględnić przeznaczenie działki nr ew. 3/20 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na ww. działce znajduje się przepompownia ścieków sanitarnych i nie przewiduje się zmiany lokalizacji urządzeń.

PYTANIE 10
W załączniku nr 8b, pkt. 3.1.1. wskazano, że basen pływacki powinien być zaprojektowany zgodnie z przepisami umożliwiającymi przeprowadzenie zawodów rangi krajowej. W programie wskazano, że niecka sportowa musi być dostosowana do przepisów FINA. Przepisy FINA zawierają wytyczne dla niecki jednak nie zawierają wytycznych funkcjonalnych dla pływalni związanych z organizacją zawodów krajowych. Jeśli intencją organizatora konkursu jest, by zawody rangi krajowej rzeczywiście można było przeprowadzać niezbędne jest dostosowanie całego obiektu do przepisów Polskiego Związku Pływackiego, które to regulują. W powszechnie dostępnym regulaminie PZP dotyczącym organizacji imprez pływackich określa się ilość sędziów oraz pomieszczenia szatni damskich i męskich dla sędziów. Polski związek pływacki jako organizator zawodów krajowych opiera się również o dokument zatwierdzony przez Ministra edukacji narodowej i sportu z 2003r. dotyczący programu stosowanych basenów w krytych pływalniach. Nie jest to powszechnie dostępny dokument. Zawarto w nim stwierdzenie, że baseny pływackie typu sportowego o nieckach o wymiarach 25x16m, powinny mieć „w rozwiązaniu optymalnym” 300 miejsc dla widzów. Tymczasem program konkursu określa wielkość widowni na min. 130. Prosimy o rozważenie opublikowania tych dokumentów lub ustalenie przez organizatora konkursu czy i w jakim zakresie je stosować. Ze względu na określony w warunkach konkursu budżet i porównywalność prac konkursowych istotne jest rozstrzygnięcie przez organizatora konkursu obligatoryjnej wielkości liczby miejsc na widowni, liczby sędziów, wymóg zaprojektowania pomieszczeń szatni damskiej i męskiej dla sędziów oraz liczby zawodników uczestniczących w zawodach.
ODPOWIEDŹ:
Organizator w załączniku 8b do regulaminu wskazał, że obiekt ze względu na plany jego wykorzystania do organizowania zawodów pływackich musi spełniać normy FINA dla niecek oraz inne przepisy dające możliwości organizacji zawodów pływackich. Należy zaprojektować obiekt tak by spełniał warunki homologacji PZP i dawał możliwość organizowania zawodów rangi krajowej.

W regulaminie podano minimalną liczbę stałych miejsc dla widzów (130 szt.), dopuszczając jej zwiększenie w ramach obowiązujących wymogów w tym zakresie, przy zachowaniu kubatury obiektu. Oznacza to, że należy przewidzieć ilość miejsc stałych w minimalnej ilości 130 miejsc oraz dodatkowe miejsca np. mobilne, które używane będą w miarę potrzeb w czasie zawodów rangi krajowej zgodnie z wytycznymi PZP (tak, by łączna ilość miejsc siedzących wynosiła około 300 szt.). Możliwym jest również zaprojektowanie ok. 300 miejsc stałych. Wymóg liczby sędziów wynika bezpośrednio z wielkości niecki (liczby torów).
Do niniejszego wyjaśnienia załączamy jak następuje:

– „Program stosowanych basenów w krytych pływalniach” wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

– „Regulamin organizacji zawodów centralnych w pływaniu Polskiego Związku Pływackiego”

PYTANIE 11

ODPOWIEDŹ:
Organizator przypomina, iż Istotne postanowienie umowy (dalej IPU) stanowiące Złącznik nr 7 do Regulaminu nie jest równoznaczne z samą Umową.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział 7 pkt 3.2. „Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie treści umowy na opracowanie Dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 7 do Regulaminu. Intencją Organizatora jest, aby negocjacje dotyczyły w szczególności zakresu rzeczowego umowy przy zachowaniu proporcji pomiędzy kosztem wykonania Dokumentacji projektowej a wartościami merytorycznymi pracy konkursowej”

Organizator zdaje sobie sprawę z problemów poruszonych we wniosku o zmianę zapisów IPU i dopuści na etapie negocjacji z Uczestnikiem konkursu propozycje zmian oraz uzupełnień do Umowy w zakresie wyznaczenia maksymalnej ilości osobo pobytów, sposobu rozliczania tych pobytów a także sposobu rozliczania prac dodatkowych nie wynikających z winy Projektanta.

Organizator będzie dążył to uzyskania takich zapisów Umowy aby były one symetryczne dla obu stron i stworzyły warunki dla pracy Projektanta jak i zabezpieczyły w jak największym stopniu interesy Zamawiającego.
Zapisy IPU są wyłącznie przykładem jakie elementy umowy są dla Organizatora istotne a samo doprecyzowanie i rozwinięcie tych zapisów będzie indywidualnie negocjowane z Projektantem, w ramach negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.


18.02.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania – Wyjaśnienie (3) treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie 3 treści Regulaminu Konkursu

WYJAŚNIENIE (3) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
Czy Zamawiający przewiduje jakieś wytyczne do powierzchni użytkowych pomieszczeń, które założył w programie funkcjonalnym?

ODPOWIEDŹ:
Od Uczestnika konkursu oczekuje się zaproponowania racjonalnych powierzchni pomieszczeń zgodnych z ich funkcją i przyjętym budżetem realizacji Inwestycji przy założeniu uwzględnienia powierzchni i parametrów podanych w Załączniku nr 8b do Regulaminu.

Złącznik ten dostępny jest do pobrania na stronie internetowej konkursu: www.konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl w zakładce „Regulamin”.

PYTANIE 2
Czy Zamawiający przewiduje maksymalną liczbę użytkowników dla poszczególnych funkcji?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający w Załączniku nr 8b do Regulaminu wskazał założenia dla obiektu w zakresie powierzchni i funkcji. Jednocześnie Zamawiający dopuścił (zgodnie z wymienionym powyżej Załącznikiem):
możliwość zaproponowania przez Uczestnika konkursu innych dodatkowych rozwiązań funkcjonalnych pod warunkiem ich uzasadnienia w części opisowej pracy. W tabeli nr 3 (Załącznik nr 8b do Regulaminu) wymieniono pomieszczenia, które stanowią wymóg obligatoryjny dla nowego budynku basenu krytego. Uczestnik postępowania w dowolny sposób może kształtować zagospodarowanie każdej ze stref funkcjonalnych. Wszystkie powierzchnie pomieszczeń, w tym socjalnych dla pracowników, pomieszczeń technicznych, komunikacji muszą być dostosowane do potrzeb i obowiązujących w tym zakresie przepisów i norm.
– możliwość zmiany udziału powierzchni basenu rekreacyjnego oraz wodnego placu zabaw bez zmiany jej powierzchni łącznej. Przy ww. zmianie Zamawiający oczekuje zaproponowania
w koncepcji programu alternatywnego o większej atrakcyjności.

W związku z powyższym Uczestnik konkursu musi określić maksymalną liczbę użytkowników poszczególnych funkcji dla swojej koncepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Złącznik 8b do Regulaminu dostępny jest do pobrania na stronie internetowej konkursu: www.konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl w zakładce „Regulamin”.

PYTANIE 3
Czy zakres opracowania studialnego oraz realizacyjnego może zostać naniesiony na mapę dwg?

ODPOWIEDŹ:
Zakres opracowania studialnego oraz opracowania realizacyjnego naniesione są na mapę
w formacie .dwg stanowiącą Załącznik nr 8a do Regulaminu.

Złącznik ten dostępny jest do pobrania na stronie internetowej konkursu: www.konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl w zakładce „Regulamin”.

PYTANIE 4
Czy linie zabudowy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą zostać naniesione na mapę dwg?

ODPOWIEDŹ:
Linie zabudowy zgodnie z MPZP muszą zostać naniesione przez Uczestnika. Zakres opracowania studialnego oraz opracowania realizacyjnego naniesione są na mapę
w formacie .dwg stanowiącą Załącznik nr 8a do Regulaminu.

Złącznik ten dostępny jest do pobrania na stronie internetowej konkursu: www.konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl w zakładce „Regulamin”.

PYTANIE 5
Jak należy rozumieć wydzielenie basenu sportowego od reszty niecek? Czy zakłada się kontrolę dostępu do poszczególnych stref basenu lub saunarium?

ODPOWIEDŹ:
Obiekt powinien zakładać wewnętrzy podział funkcjonalny wynikający z zasady rozdziału odmiennych stref użytkowych w taki sposób, aby eliminować ewentualne wzajemne uciążliwości w zakresie użytkowym i eksploatacyjnym obiektu.

Zamawiający założył, że dostęp do stref płatnych będzie odbywał się poprzez elektroniczną kontrolę dostępu dla dwóch stref: strefy rekreacyjnej (niecki sportowej, niecek rekreacyjnych, zjeżdżalni i pozostałych stref „wodnych”) oraz strefy saunarium. Niezależny dostęp do stref powinien odbywać się z holu głównego. Układ funkcjonalny powinien zapewnić możliwość korzystania np. z saun po godzinach zamknięcia strefy rekreacyjnej jak i umożliwiać przejście w dwóch kierunkach pomiędzy strefą rekreacyjną i saunarium.

Złącznik ten dostępny jest do pobrania na stronie internetowej konkursu: www.konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl w zakładce „Regulamin”.

PYTANIE 6
Czy baseny zewnętrzne wchodzą w zakres realizacyjny opracowania, czy też studialny?

ODPOWIEDŹ:
Baseny zewnętrzne wchodzą w zakres opracowania realizacyjnego konkursu ale zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział II pkt 5 w zakres Inwestycji nie wchodzą baseny odkryte i ich infrastruktura techniczna oraz zagospodarowanie związane bezpośrednio z tymi basenami a także, zgodnie z zapisami pkt 2.1. b) koszt dokumentacji projektowej dotyczący basenów odkrytych.

PYTANIE 7
Zgodnie z opisem z wytycznych (załącznik 8b, pkt. 1.4 Uwarunkowania przyrodnicze) realizowane są założenia zagospodarowania terenów wokół cieku wodnego Perełka. Czy Zamawiający posiada jakieś materiały projektowe dotyczące wspomnianego założenia?

ODPOWIEDŹ:
Nie.
Do zadań Uczestnika konkursu należy przedstawienie w części studialnej propozycji zagospodarowania dla tych terenów w granicach wynikającymi z Załącznika nr 8b do Regulaminu.

PYTANIE 8
Czy można doprecyzować punkt wytycznych z załącznika 8b o treści: „W zakresie zagospodarowania terenu Organizator oczekuje atrakcyjnych rozwiązań architektury krajobrazu wynikających z powiązań krajobrazowych i lokalizacji terenu inwestycji na skrzyżowaniu szlaków rekreacyjnych i przyrodniczych wzdłuż Jeziorki i Perełki, łączących Piaseczno, Zalesie Dolne i Zalesie Górne oraz Konstancin. Projektowana inwestycja – część realizacyjna musi być zgodna z zapisami MPZP i zawierać się w terenie oznaczonym literami a,b…f,a, uwzględniając uwarunkowania wynikające z usytuowania infrastruktury technicznej oraz wpisywać się w przyjęte w projekcie uwarunkowania krajobrazowe.” Czy można wskazać uczestnikom konkursu wspomniane powiązania krajobrazowe, szlaki rekreacyjne i przyrodnicze?

ODPOWIEDŹ:
Do zadań Uczestnika konkursu należy przedstawienie w części studialnej opracowania konkursowego takich rozwiązań, w tym także związana z tymi propozycjami analiza kontekstu i powiązań.

Na załączniku pokazano schemat powiązań przyrodniczo – funkcjonalnych z lokalizacją funkcji rekreacyjno – sportowych.


02.01.2020
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu konkursu).
Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu Konkursu

WYJAŚNIENIE (2) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu
Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z
Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
Proszę o informację czy Architekt Urbanista (Absolwent Wydziału Architektury na kierunku
Architektura i Urbanistyka) zostanie uznany przez Państwa za równorzędny z Architektem
Krajobrazu?
Studia na takim kierunku mają w programie przedmioty:
Architektura Krajobrazu
Projektowanie Zieleni
Urbanistyka
Planowanie Przestrzenne
Planowanie Wsi
W ramach, których wykonywane były na studiach projekty parków, ogrodów, projekty
krajobrazu, waloryzacja krajobrazu, projekty małej architektury, projekty urbanistyczne z
zakresu planowania przestrzennego itp.

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż Architekt Urbanista (Absolwent Wydziału Architektury na kierunku
Architektura i Urbanistyka) nie zostanie uznany za równorzędny z Architektem Krajobrazu.
Architektura Krajobrazu jest kierunkiem studiów który ma swoje minimum programowe i
absolwent tego kierunku po ukończeniu studiów dostaje tytuł architekta krajobrazu co nie jest
równoznaczne z tytułem architekt.
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rodzajów tytułów
zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw
wydawanych przez uczelnie wyższe z dnia 19 grudnia 2008 r. stanowi iż tytuł zawodowy
inżynier architekt krajobrazu i magister inżynier architekt krajobrazu będą nadawane po
ukończeniu kierunku architektura krajobrazu.

20.12.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 1 treści Regulaminu konkursu) oraz związaną z tym zmianę treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienia_1_tresci_Regualminu_Konkurs_oraz_zmiana_treści_Regulaminu_Basen_Piaseczno.pdf

WYJAŚNIENIE (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Specyfika procesu projektowania i realizacji inwestycji, szczególnie o wyższym stopniu skomplikowania takich jak basen, powoduje że jest on długotrwały. Wymagane od zwycięzcy konkursu i projektantów branżowych przedstawienie referencji dotyczących realizacji dokumentacji dla basenu w ostatnich pięciu latach działalności, znacząco zawęża krąg możliwych uczestników konkursu. Doświadczenie wykazane w okresie ostatnich 10 lat również potwierdza zdolność uczestnika do opracowania takiej dokumentacji. Ograniczenie liczby uczestników, a więc konkurencji, nie leży w interesie Zamawiającego, który powinien otrzymać możliwie szeroką gamę rozwiązań projektowych celem realizacji najlepszej koncepcji.
Czy zamawiający dopuści przedstawienie przez zwycięzcę konkursu referencji w zakresie określonym jak w regulaminie, zarówno dla architekta jak i projektantów branżowych, lecz dotyczących prac z ostatnich 10 lat?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez zwycięzcę konkursu referencji w zakresie określonym jak w Regulaminie konkursu, zarówno dla architekta jak i projektantów branżowych, dotyczących prac z ostatnich 10 lat.

W związku z powyższym zmianie ulega treść Regulaminu konkursu jak następuje (zmienione treści Regulaminu zostały podkreślone i pogrubione):

Rozdział VII, pkt 2, ppkt 2.1. lit l) przyjmuje brzmienie:

l) Wykaz osób, skierowanych przez Uczestnika konkursu do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. tj.

– minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, która w okresie ostatnich 10 lat wykonała jako autor, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego (który uzyskał pozwolenie na budowę) i wykonawczego budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto min. 4 000m2, wyposażonego w basen lub baseny (sportowe i/lub rekreacyjne) o łącznej powierzchni lustra wody co najmniej 600m2. Przy czym projekt budowlany i wykonawczy liczony jest łącznie jako jedna usługa;

– minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, która w okresie ostatnich 10 lat, przed dniem wszczęcia konkursu, wykonała jako projektant, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu wykonawczego budynku użyteczności publicznej wyposażonego w basen lub baseny o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400m2;

– minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, która w okresie ostatnich 10 lat, przed dniem wszczęcia konkursu, wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu wykonawczego w zakresie instalacji elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej wyposażonego w basen lub baseny;

– minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, która w okresie ostatnich 10 lat, przed dniem wszczęcia konkursu, wykonała jako projektant, co najmniej jedną usługę polegającą wykonaniu projektu wykonawczego budynku użyteczności publicznej wyposażonego w basen lub baseny o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400m2;

– minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego;

– minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego;

– minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu;

– minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe technologa wody oraz która w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia konkursu, wykonała co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu projektu w zakresie technologii uzdatniania wody basenowej z wykorzystaniem technologii ograniczających zużycie wody dla basenów o powierzchni lustra wody minimum 400 m2,

– osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami i będącymi członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego, które dokonują sprawdzenia projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć numer uprawnień budowlanych.

Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a ww. Ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Jeżeli Uczestnik konkursu dysponuje osobą/osobami posiadającą uprawnienia do projektowania wskazane odpowiednio w pkt. 2.1. lit. l) niniejszego Rozdziału, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2271 z późn. zm.)

Pozostałe treści Regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.